Back

עליית יהודי אתיופיה הגיעה להיקף משמעותי בשלהי שנות השבעים של המאה העשרים. בשנת 1984 הוחלט לערוך בדיקת מלריה לכל חולה מקרב יוצאי אתיופיה המגיע לבית חולים, לאור מקרי המלריה והצהבת הנגיפית מסוג B שהתגלו בקרב עולים במבצע משה. הוראה זו הופצה לכל מנהלי בתי החולים ב-8 בינואר 1984, בחוזר מטעם ד"ר משה משיח, מנהל שירותי האשפוז במשרד הבריאות. בהמשך אותו מכתב נאמר:

 

״באשר להתרמת דם מעולים חדשים מאתיופיה נמסר לנו כי בדיקות סרולוגיות אשר בוצעו במספר קבוצות של עולים כנ"ל, אשר הגיעו ארצה בשנים האחרונות, מצביעות על נוכחות של נגיפי HBs Ag באחוז גבוה (8-12%). במצב זה יש לרשום בעת התרמת דם מעולים מאתיופיה בטופס המלווה את פעולת ההתרמה את מקור הדם, היינו יש לציין "עולה מאתיופיה". הואילו להביא זאת לידיעת בנק הדם במוסדכם…״

 

 

– יצחק נבון, הועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה: דין וחשבון, משרד ראש הממשלה, תשנ"ו-1996, עמוד 15