Back

אין דבר ששמו קדושת החיים , ומי שפועל באיצטלא של קדושה מדומה זאת , חוטא לכל עקרונות המוסר . [ — ] אין לפרט זכויות למעט אלו שהחברה החליטה להעניק לו . אין כל תכלית בחיים שאין בהם איכות . אינני מבין מדוע צריך לספק דיאליזות ואמצעי החייאה שעולים הון עתק , לגוססים שאין ביכולתם אפילו למלמל תודה . אני יודע שלא קל לפעול על פי שיקולים מוסריים אמיתיים . כי החברה המערבית שקועה בשיתוק מוסרי מוחלט , היא חיה בתנאים של שקר מוסכם!