Back

"אין עקיפין לעקדה. רק מדומה הוא – שיש בידיך לעזוב הכול ולברוח. אין ... אני שונא את אברהם אבינו ההולך לעקוד את יצחק. מה זכותו של על יצחק. שיעקוד את עצמו. אני שונא את אלוהים ששלח אותו לעקוד וסגר עליו הכול – ורק את דרך העקדה פתח. אני שונא את שיצחק אינו אלא חומר ניסיון שבין אברהם לאלוהיו...את ההתקדשות האל בעקדת יצחק. אני שונא. להיות קוטל את הבנים לניסוי של אהבה ! לקחת כוח ולהתערב וליטול חיים כדי להוכיח בריב. ועל שהעולם החריש ולא קם ולא שיווע: נבלים על מה צריכים הבנים למות ?

 

ס, יזהר ימי צקלג, כרך ב' עם עובד תש"יח , עמ' 804