Back

"אנו מרבים להשתמש היום במונח זה (העקדה) לציון מעשי גבורה ומסירות שאין בהם מן המשמעות הדתית, כגון למעשי ההורים שהקריבו את בניהם – או על כל פנים השלימו עם מותם – במלחמת שחרורנו. יש טעות בשימוש זה : האבות והאימהות שכבשו רחמיהם ואהבתם האנושית דחו ערכים אנושיים מפני ערך אנושי, שהם עצמם הכירו בו כערך עליון המצדיק כל קורבן – האומה הישראלית והמולדת.אין זה דומה כלל לעקדה, שבה נדחו, ללא כל אפשרות של תמורה ותגמול, כל ערכי האדם הניתנים להיתפס בקטגוריות של ההבנה וההרגשה האנושית – נדחו מפני "הדר גאונו של ה' ".

 

ישעיהו ליבוביץ, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל 1975, עמ' 30