Back

מכס נורדאו, מתומכי הצעת אוגנדה, בקונגרס הציוני בשנת 1903:

”...לפני המטרה הניצבת איתן, לפני המטרה של התיישבות היהודים בארץ ישראל, יכולה ]הצעת אוגנדה[ להיות רק

תחנה בדרך ועבודה ארעית: הקמת בניין לשעה בשביל מאות אלפי אחינו האומללים... בשביל מאות אלפים אלה

מוכרחים אנו להכין מיד, קודם שנוכל להראות להם דירת קבע לדורי דורות, מקלט לילה...“