Back

החלטת קונגרס הציוני השישי שהתכנס בבאזל

”... הקונגרס הציוני מוצא לנכון להצהיר בזאת כי:

ההודעה ההומאנית של הממשלה האנגלית דורשת התבוננות רבה כדי לבחון עד כמה היא יש בה כדי להשיב על השאלה שהצבנו לנו זה עתה, ועד אשר יתבררו המניעים והכוחות שיכולים לקחת חלק בהוצאת הדבר אל הפועל.

לצורך כך בוחר הקונגרס ועדה. אם ועדה זו תחליט כי יש צורך לנקוט בצעדים ממשיים )כמו ]הקמת[ משלחת חקר(, היא תמסור את החלטתה לוועד הפועל, אשר ייאסף במיוחד לצורך כך.

בנוסף החליט הקונגרס לחייב את הוועד הפועל להוסיף ולחפש אמצעים שיסייעו בהסרת המכשולים הטכניים בבירור שאלת ואדי אל עריש ומבקש להביע תודה עמוקה בפני הממשלה האנגלית, אשר ברוחב ליבה הציגה עניין זה בפני נציגי הקונגרס.

הקונגרס מביע את תקוותו כי באי כוחו של העם האנגלי הגדול, אשר הראו הבנה עמוקה כל כך ביחס לגורמי מצבו של העם האומלל, הוא עם ישראל, ואשר בגדלות רוחם הראו כי נכונים הם לעזור לנו בהרחקת גורמים אלה, יראו לנו את עזרתם הכבירה ויסייעו בידנו להוציא אל הפועל את מטרתנו העיקרית והיסודית - ’בריאת מקלט לאומי ]לעם היהודי[ בארץ ישראל‘...“